E ch’amma fà si ò cielo è niro
E ch’amma fa si ‘ncè stà ò sole
Aspettam’ ancora……

E ch’amma fà si l’aria è strana
E ch’amma fa oggi e dimane
Aspettam’ ancora……

E ch’amma fà si và accussì
E nun’ è comm’ vulevo je
Aspettam’ ancora……

È ch’amma fà si già è passat’
È ò vient’ pò se la purtat’
Aspettam’ ancora……

Aspettam’ n’atù juorne
Tanto pressa n’cè né stà.
Si dimane ò munno zompa
Il TG ci avvertirà.
Tanto a nuje che ce ne ‘mporta
Finchè à guerra nun stà ccà.
Femmene e criature muorte
E nuje à tavola à mangià.
E ce à chiammano Libertà.

E ch’amma fa ‘e ‘sta società
Ma mò nun ce voglio pensà
Aspettam’ ancora……

E ch’amma fà ‘e tutt’stì guerre
Cà ò petrolio stà fernenno
Aspettam’ ancora

Aspettam’ natù juorne
Pecchè c’ammà ‘ntussica
Cà si ò munno fà nà botta
Po’ cù chi ta vuò piglià
Barche zattere e traghetti
Miezz’ ò mare hanna affunà
Al TG sempe cchiù muorte.
E pè sicond che ce stà
E ce à chiammano Libertà.